Μονάδα Ψυχοφαρμακολογίας και Βιολογικής Ψυχιατρικής

Μονάδα Ψυχοφαρμακολογίας και Βιολογικής Ψυχιατρικής

Ο τομέας της ψυχοφαρμακολογίας καταλαμβάνει τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο έδαφος. Η στενή συνεργασία μεταξύ έμπειρων κλινικών θεραπευτών και ειδικών ερευνητών τομέα της ψυχοφαρμακολογίας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμη κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Υπό αυτό το πρίσμα, η δημιουργία μιας Μονάδας Ψυχοφαρμακολογίας και Βιολογικής Ψυχιατρικής στον Ψυχιατρικό Τομέα μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυρήνες εργασίας στην κατεύθυνση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των διαφόρων θεραπειών στην Ψυχιατρική.

Έτσι, ιδρύεται στον Ψυχιατρικό Τομέα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μονάδα Ψυχοφαρμακολογίας και Βιολογικής Ψυχιατρικής, η οποία έχει τους εξής στόχους:

  1. Την παροχή εκπαίδευσης στους προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικής καθώς και στους ειδικευόμενους στην Ψυχιατρική ιατρούς και στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος σε θέματα ψυχοφαρμακολογίας
  2. Την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων ή συνεδρίων με στόχο την εκπαίδευση και επιστημονική υποστήριξη της κλινικής εργασίας των ψυχιάτρων, των ειδικευομένων ιατρών και των εκπαιδευόμενων φοιτητών του Ψυχιατρικού Τομέα σε θέματα ψυχοφαρμακολογίας
  3. Την ενεργό συμμετοχή και ειδικότερη επιστημονική υποστήριξη των ψυχιάτρων και των ειδικευομένων ιατρών του τμήματος Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής σε θέματα ψυχοφαρμακολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αλληλεπιδράσεων φαρμάκων.
  4. Την προώθηση της έρευνας στον τομέα της ψυχοφαρμακολογίας, με ιδιαίτερο στόχο την στενότερη διασύνδεση μεταξύ της βασικής ψυχοφαρμακολογικής έρευνας και της εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας σε θέματα ψυχοφαρμακολογίας. Η Μονάδα Ψυχοφαρμακολογίας και Βιολογικής Ψυχιατρικής παρέχει συμβουλευτική και καθοδήγηση και υποστηρίζει επίσης όλες τις ερευνητικές μελέτες του τμήματος στις οποίες συμπεριλαμβάνεται χρήση φαρμακευτικών ουσιών.
  5. Την ανάπτυξη τομέα μελέτης και μέτρησης φαρμάκων και ουσιών ειδικού κλινικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος (μετρήσεις επιπέδων αντιψυχωτικών και αντικαταθλιπτικών, μετρήσεις επιπέδων διαφόρων νευροδιαβιβαστών και των παραγόντων τους είτε σε επίπεδο βασικής έρευνας είτε σε επίπεδο εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας –π.χ. επίπεδα σεροτονίνης και των μεταβολιτών της, επίπεδα ντοπαμινεργικών αγωνιστών και ανταγωνιστών κα.
  6. Την ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για την ανάλυση δειγμάτων από μελέτες νέων αντιψυχωτικών και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων σε διαφορετικούς πληθυσμούς εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών του τμήματος οξέων, της υπηρεσίας πρώιμης παρέμβασης στο πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο, ασθενών του τμήματος συμβουλευτικής-διασυνδετικής ψυχιατρικής καθώς και ασθενών που βρίσκονται σε θεραπεία συντήρησης. Ένας από τους στόχους της στον τομέα αυτό είναι η μελέτη της φαρμακοκινητικής των ουσιών αυτών και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτή συμβάλλει στην κλινική θεραπευτική πράξη.
  7. Σε στενή συνεργασία με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Μονάδα Ψυχοφαρμακολογίας και Βιολογικής Ψυχιατρικής στοχεύει να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους και στρατηγικές για την περαιτέρω κατανόηση της φαρμακοκινητικής και του μεταβολισμού των ψυχοτρόπων φαρμάκων, με εφαρμογές τόσο σε κλινικούς πληθυσμούς όσο και σε ζώα του εργαστηρίου, στο επίπεδο της βασικής έρευνας.
  8. Τέλος, η Μονάδα Ψυχοφαρμακολογίας και Βιολογικής Ψυχιατρικής στόχο έχει επίσης τη διασύνδεση, των δυο Πανεπιστημιακών δομών, του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας και του Ψυχιατρικού Τομέα, μέσω της κοινής οργάνωσης εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και την διασύνδεση όλων των υπηρεσιών και κλινικών του Νοσοκομείου μεταξύ τους, με βάση το κοινό ενδιαφέρον όλων για το φάρμακο, μέσω της συμμετοχής των μελών της μονάδας στις δραστηριότητες του Τμήματος Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής.

Η Μονάδα Ψυχοφαρμακολογίας και Βιολογικής Ψυχιατρικής της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δραστηριοποιείται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ, Ψυχιάτρους, επιστημονικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς σπουδαστές του Ψυχιατρικού Τομέα και του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διευθυντής της Μονάδας Ψυχοφαρμακολογίας και Βιολογικής Ψυχιατρικής είναι ο Διευθυντής του Ψυχιατρικού Τομέα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ψυχοφαρμακολογίας και Βιολογικής Ψυχιατρικής είναι μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τεκμηριωμένο επιστημονικό έργο στον τομέα της ψυχοφαρμακολογίας και ορίζεται από τον Διευθυντή του Ψυχιατρικού Τομέα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.